4. Pomoc pri jazykových problémoch

Zamestnávatelia majú povinnosť poskytovať pracovníkom zrozumiteľné informácie. Nemusí to byť v písomnej forme alebo dokonca nevyhnutne v anglickom jazyku, pokiaľ sú všetkým pracovníkom jasne oznámené pracovné pokyny, riziká, bezpečnostné opatrenia a núdzové postupy.

Právne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nevyžadujú, aby pracovníci vedeli po anglicky, ale učenie sa jazyka by malo pomôcť znížiť komunikačné ťažkosti a môže ušetriť náklady na preklad. Ľuďom, ktorí nehovoria anglicky, to môžete umožniť prostredníctvom flexibilných pracovných podmienok, ktoré im poskytnú čas sa učiť ‘pracovnú angličtinu’.

Je dôležité zabezpečiť, aby pracovníci mohli efektívne komunikovať so svojím nadriadeným a spolupracovníkmi. Niektoré možnosti na zabezpečenie efektívnej komunikácie, keď ľudia na pracovisku nehovoria plynule rovnakým jazykom, zahŕňajú:

  • požiadanie zamestnanca, ktorý má rovnaký rodný jazyk a tiež hovorí dobre anglicky, aby pôsobil ako tlmočník
  • vyhľadanie pomoci zvonku najatím profesionálneho (akreditovaného) tlmočníka použitie profesionálneho prekladateľského softvéru alebo bezplatných online nástrojov
  • použitie ‘Buddy systému’ spárovaním skúsených pracovníkov s novými alebo neskúsenými prisťahovaleckými pracovníkmi, ktorí hovoria rovnakým jazykom
  • použitie neverbálnej komunikácie, ako je video a audio – môžete použiť aj medzinárodne uznávané znaky a symboly (napríklad výstražné znaky) a zahrnúť ručné signály
  • použitie jednoduchej, jasnej angličtiny na školeniach a zároveň školiť vedúcich, aby mohli jasne komunikovať s ľuďmi s obmedzenými znalosťami angličtiny.

Is this page useful?

Updated2022-12-09