1. Přehled

Zde jsou vysvětleny vaše povinnosti jako zaměstnavatele chránit migrující pracovníky podle britského zákona o BOZP.

Všichni pracovníci jsou chráněni zákonem o BOZP bez ohledu na to, zda mají ze zákona povoleno pracovat ve Velké Británii, nebo nikoli. Zákon platí pro migrující pracovníky stejně jako pro britské pracovníky.

Ukládá odpovědnost v oblasti BOZP jak zaměstnavatelům, tak pracovníkům.

Pracovníci ze zemí mimo Británii se mohou setkat s neznámými riziky, někdy kvůli odlišnému pracovnímu prostředí nebo pracovní kultuře, než na jaké byli zvyklí ve své domovské zemi.

Migrující pracovníci často pracují v odvětvích, jako je:

 • zemědělství a zpracování potravin
 • stravování a pohostinství
 • úklid
 • stavebnictví
 • zdravotní péče
 • výroba
 • odpad a recyklace

Tato a další průmyslová odvětví jsou doprovázena dobře známými zdravotními a bezpečnostními riziky a pro migrující pracovníky mohou představovat zvýšené riziko, pokud:

 • mají za sebou relativně krátkou dobu v zaměstnání ve Velké Británii,
 • jsou v práci noví nebo nejsou obeznámeni s daným oborem, takže si nejsou vědomi všech rizik,
 • mají omezené znalosti britského systému BOZP nebo náš systém praktikuje odlišný přístup než systém v jejich domovské zemi,
 • mají jen málo znalostí o svých právech v oblasti BOZP a o tom, jak hlásit problémy zaměstnavateli nebo jak získat pomoc,
 • jazykové bariéry omezují jejich schopnost efektivně komunikovat s druhými pracovníky a nadřízenými, což ztěžuje porozumění školení a pokynům,
 • zaměstnavatelé nekontrolují jejich pracovní dovednosti (včetně jazykových dovedností) nebo neposkytují odpovídající školení a pokyny v oblasti BOZP.

Is this page useful?

Updated 2022-12-07