3. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮਾਂ ਬਣੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ ਪਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਣ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ (ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ) ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮਾਂ ਬਣੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਅਪਾਹਜ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਬਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ

Is this page useful?

Updated2022-12-09