3. Informācijas un norādījumu sniegšana, apmācība un uzraudzība 

Jums kā darba devējam ir jānovērtē, kāda informācija, norādījumi un apmācība katram darbiniekam ir nepieciešama, un jānodrošina tās saņemšana pirms darba uzsākšanas.

Jums ir jāieceļ persona, kas to sniedz, un jānorāda, kur, kad un kā tas ir jādara.

Sniedzot būtisku ar darbu saistītu apmācību, jums ir jārīkojas šādi:

  • rūpīgi jāieplāno ievadinstruktāža, un jānodrošina tā skaidrā, vienkārša valodā;
  • jāsniedz informācija par riskiem tiem darbiniekiem, kurus tie var apdraudēt, un par piesardzības pasākumiem, kas jāveic ar nolūku no šiem riskiem izvairīties, tostarp arī par drošības aprīkojuma lietošanu;
  • jāpārbauda, vai darbinieki pilnīgi saprot nodrošināto informāciju un apmācību, lai varētu droši strādāt, un zina, kā ziņot par savām bažām saistībā ar veselību un drošību;
  • jāpārliecinās, ka darbinieki pilnīgi saprot pasākumus un procedūras, kas tiek izmantotas ārkārtas situācijā;
  • jānodrošina, lai darbinieki tiek atbilstoši uzraudzīti un spēj efektīvi sazināties ar saviem darba uzraugiem;
  • jāapsver arī to darbinieku vajadzības, kuri labi (vai nemaz) nerunā angļu valodā, un tas, vai būs jāizmanto tulkošanas pakalpojumi.

Is this page useful?

Updated2022-12-07