HSE information in Welsh

Guidance

Cymraeg/Welsh

 1. Weldio - Cyngor i reolwyr (WL0)
 2. Weldio mewn llefydd cyfyng//cyfyngedig (WL2)
 3. Rheoli mygdarth weldio (WL3)
 4. Ffermio Diogel: Eich canllaw hanfodol i iechyd a diogelwch mewn amaethyddiaeth (HSG270)
 5. Gweithio gyda chyfarpar sgrin arddangos (DSE): Canllaw cryno (INDG36)
 6. Ergonomeg a ffactorau dynol yn y gwaith: Canllaw cryno (INDG90)
 7. Gweithio'n ddiogel gyda bêls ym myd amaeth (INDG125)
 8. Codi a chario yn y gwaith: Canllaw cryno (INDG143)
 9. Asesu risg (INDG163)
 10. Cyfarpar Diogelu Personol (PPE): yn y gwaith (INDG174)
 11. Lleihau risgiau iechyd o ddefnyddio offer lliw haul uwchfioled (UV) (INDG209)
 12. Cymorth cyntaf yn y gwaith (INDG214)
 13. Diogelwch trydanol a chi: Cyfarwyddyd cryno (INDG231)
 14. Ymgynghori â chyflogeion ar iechyd a diogelwch (INDG232)
 15. Cynnal offer trydanol symudol mewn amgylcheddau risg isel (INDG236)
 16. Offer nwy Gwiriwch hwy Cadwch hwy'n ddiogel (INDG238)
 17. Gweithio'n ddiogel gyda pheiriannau amaethyddol (INDG241)
 18. Iechyd, diogelwch a lles yn y gweithle: Canllaw byr i reolwyr (INDG244)
 19. Mannau cyfyng: Canllaw cryno i weithio yn ddiogel (INDG258)
 20. Darparu a defnyddio cyfarpar gwaith: Canllaw cryno (INDG291)
 21. Lles yn y gwaith: Canllawiau i gyflogwyr ar ddarpariaethau lles (INDG293)
 22. Hyfforddiant iechyd a diogelwch Canllaw cryno (INDG345)
 23. Cyngor sylfaenol ar gymorth cyntaf yn y gwaith (INDG347)
 24. Defnyddio contractwyr: Canllaw cryno (INDG368)
 25. Osgoi syrthio o gerbydau (INDG413)
 26. Arwain iechyd a diogelwch yn y gweithle (INDG417)
 27. Gweithio gyda'n gilydd i Ieihau straen yn y gwaith (INDG424)
 28. Sut i fynd i'r afael â straen sy'n gysylltiedig â gwaith (INDG430)
 29. Eich iechyd, eich diogelwch (INDG450)
 30. Clefyd y llengfilwyr - Canllaw cryno i ddeiliaid dyletswydd (INDG458)
 31. Atal damweiniau i blant ar ffermydd (INDG472)
 32. offer lliw haul UV (MISC869)
 33. Rhestr wirio iechyd a diogelwch yn y dosbarth

English

 1. Welding - Advice for managers (WL0)
 2. Welding in confined/limited/restricted spaces (WL2)
 3. Welding Fume Control (WL3)
 4. Farmwise: Your essential guide to health and safety in agriculture (HSG270)
 5. Working with display screen equipment (DSE): A brief guide (INDG36)
 6. Ergonomics and human factors at work: A brief guide (INDG90)
 7. Safe working with bales in agriculture (INDG125)
 8. Manual handling at work: A brief guide (INDG143)
 9. Reducing health risks from the use of ultraviolet (UV) tanning equipment (INDG209)
 10. First aid at work (INDG214)
 11. Electrical safety and you: A brief guide (INDG231)
 12. Consulting employees on health and safety (INDG232)
 13. Maintaining portable electric equipment in low-risk environments (INDG236)
 14. Gas appliances - get them checked, keep them safe (INDG238)
 15. Working safely with agricultural machinery (INDG241)
 16. Workplace health, safety and welfare: A short guide for managers (INDG244)
 17. Confined Spaces: A brief guide to working safely (INDG258)
 18. Providing and using work equipment safely: A brief guide (INDG291)
 19. Welfare at work: Guidance for employers on welfare provisions (INDG293)
 20. Health and safety training: A brief guide (INDG345)
 21. Basic advice on first aid at work (INDG347)
 22. Using contractors: A brief guide (INDG368)
 23. Preventing falls from vehicles (INDG413)
 24. Leading health and safety at work (INDG417)
 25. Working together to reduce stress at work: A guide for employees (INDG424)
 26. How to tackle work-related stress (INDG430)
 27. Your health, your safety (INDG450)
 28. Legionnaires' disease: A brief guide for dutyholders (INDG458)
 29. Preventing accidents to children on farms (INDG472)
 30. UV tanning equipment (MISC869)
 31. Classroom checklist

Enforcement and regulation

Cymraeg/Welsh

 1. Cyfraith Iechyd a Diogelwch
 2. Rheoleiddio iechyd a diogelwch: canllaw byr (HSC13)
 3. Pan fydd arolygydd iechyd a diogelwch yn galw (HSC14)
 4. Datganiad polisi gorfodi (HSE41)
 5. Gwybodaeth ar gyfer teuluoedd wedi profedigaeth gan HSE: Cymru a Lloegr (HSE52)
 6. Marwolaethau cysylltiedig â gwaith: Protocol ar gyfer cydgysylltu (Lloegr a Chymru)
 7. Marwolaethau cysylltiedig â gwaith:Cyfarwyddyd ar amseru camau cyfreithiol mewn achos o farwolaethsy'n gysylltiedig â'r gwaith (Lloegr a Chymru)

English

 1. Health and safety law
 2. Health and safety regulation: A short guide (HSC13)
 3. When a health and safety inspector calls (HSC14)
 4. Enforcement Policy Statement (HSE41)
 5. Information for bereaved families from HSE: England and Wales (HSE52)
 6. Work-related deaths: A protocol for liaison (England and Wales)
 7. Work-related deaths: Guidance on the timing of the criminal proceedings in a work-related death case

Is this page useful?

Updated 2024-02-09