2. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

  • ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸਾਖਰਤਾ, ਸੰਖਿਆ, ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਆਮ ਸਿਹਤ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹਨ
  • ਲਈ ਨਵੇਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗਿਗ, ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗਿਗ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ।

Is this page useful?

Updated2022-12-09