4. ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ, ਖ਼ਤਰੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ’।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  • ਕਿਸੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ
  • ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ (ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਨੁਵਾਦ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਔਨਲਾਈਨ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
  • ਬੱਡੀ ਸਿਸਟਮ ‘ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ’ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ
  • ਗੈਰ-ਮੌਖਿਕ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਡੀਓ - ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੋਖਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  • ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਲ, ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਇਸਲਈ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੀਮਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ।

Is this page useful?

Updated2022-12-09