5. ਰਿਹਾਇਸ਼

ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ/ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਅਸਥਾਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ) ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਲਣਯੋਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਰਾਵੈਨ ਜਾਂ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰਾਵੈਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਰਾਵੈਨ ਸਾਈਟਸ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ 1960 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

Is this page useful?

Updated2022-12-09