1. Pamja e përgjithshme

Këtu shpjegohen përgjegjësitë tuaja si një punëdhënës sipas ligjit britanik për shëndetin dhe sigurinë, për të mbrojtur punëtorët migrues.

Të gjithë punëtorët janë të mbrojtur sipas ligjit të shëndetit dhe sigurisë, pavarësisht nëse ata kanë ligjërisht të drejtë për të punuar në Britaninë e Madhe apo jo. Ligji zbatohet për punëtorët migrues në të njëjtën mënyrë si për punëtorët britanikë.

Ai ia cakton përgjegjësinë për shëndetin dhe sigurinë si punëdhënësve, ashtu edhe punëtorëve.

Punëtorët nga vendet jashtë Britanisë mund të përballen me rreziqe të panjohura, të cilat ndonjëherë janë për shkak të një mjedisi pune ose kulture të ndryshme pune me atë që kanë hasur në vendin e tyre.

Punëtorët migrues zakonisht punojnë në industri të tilla si:

 • bujqësi dhe përpunimin e ushqimit
 • Ushqimit dhe mikpritjes
 • pastrim
 • ndërtim
 • kujdesi shëndetësor
 • prodhim
 • mbetje dhe riciklim

Këto dhe industri të tjera mbartin rreziqe të njohura për shëndetin dhe sigurinë dhe mund të përbëjnë një rrezik më të madh për punëtorët migrues kur:

 • ata kanë pasur një periudhë relativisht të shkurtër punësimi në Britaninë e Madhe
 • ata janë të rinj në punë ose nuk janë të njohur me industrinë, prandaj ata nuk i kuptojnë të gjitha rreziqet
 • ata kanë njohuri të kufizuara për sistemin e shëndetit dhe sigurisë në Mbretërinë e Bashkuar, ose sistemi ynë ka një qasje të ndryshme nga ajo e vendit të tyre
 • ata kanë pak njohuri për të drejtat e tyre në lidhje me shëndetin dhe sigurinë, si të ngrenë një problem me punëdhënësin e tyre ose si të marrin ndihmë
 • pengesat për shkak të gjuhës e kufizojnë aftësinë e tyre për të komunikuar në mënyrë efektive me punonjësit dhe mbikëqyrësit e tjerë, duke e bërë të vështirë kuptimin e trajnimit dhe udhëzimeve.
 • punëdhënësit nuk arrijnë të kontrollojnë aftësitë e tyre për punën (duke përfshirë aftësitë gjuhësore) ose nuk arrijnë të ofrojnë trajnimin dhe udhëzimet e duhura për shëndetin dhe sigurinë

Is this page useful?

Updated2022-12-06