Mae' r dudalen hon yn disgrifio arfer gorau. Nid yw' n esbonio' r gyfraith

4. Deallwch y rhwystrau gwaith sy' n effeithio ar weithwyr

Fel cyflogwr, mae' n bwysig deall y rhwystrau gwaith a all effeithio ar weithwyr anabl a' r rhai â chyflyrau iechyd hirdymor. Byddwn yn cyfeirio at y ddau fel ' gweithwyr' yn y canllaw hwn.

Gall siarad â' ch gweithwyr am rwystrau a phroblemau roi dealltwriaeth gyffredin i chi o sut mae' r rhain yn effeithio ar bob agwedd ar waith. Gall yr effaith hon fod ar recriwtio, cynefino, dechrau gweithio a thrwy gydol bywyd gwaith rhywun.

Gall deall beth allai atal gweithwyr rhag cyflawni eu rôl, neu gael gwared ar rwystrau, wneud y canlynol:

 • eich helpu i recriwtio a chadw pobl 
 • galluogi gweithwyr i ffynnu yn y gwaith
 • cynyddu ymddiriedaeth gweithwyr presennol yn eich sefydliad
 • gwneud i weithwyr deimlo eu bod yn cael eu cefnogi i wneud mwy, yn hytrach nag amlygu yr hyn na allant ei wneud
 • gwella’ch gwybodaeth a' ch dealltwriaeth o sut y gallech redeg eich busnes a rhoi safbwyntiau gwahanol i chi

Nodwch rwystrau i waith

Gwnewch yn siŵr bod gweithwyr a rheolwyr yn cael sgyrsiau am rwystrau, fel eu bod yn cael eu deall. Gall y rhain fod yn:

 • corfforol, megis mynediad i mewn ac o amgylch adeilad, fideo-gynadledda heb is-deitlau, TG nad yw' n cefnogi darllen testun
 • sefydliadol, megis cael polisïau absenoldeb salwch neu dargedau perfformiad anhyblyg
 • agweddol, megis rhagdybiaethau ac eithrio o weithgaredd ar sail tuedd
 • cymdeithasol, lle mae gweithwyr yn cael eu hallgáu o weithgaredd oherwydd rhagdybiaethau pobl eraill

Enghraifft

Sut helpodd sgyrsiau cyfarwyddwr a gweithiwr y gweithiwr i wneud mwy

Aeth cynorthwyydd gofal i gyfweliad swydd ar gyfer rôl mewn asiantaeth gofal. Roedd hi' n dychwelyd i' w gwaith ar ôl bod i ffwrdd am gyfnod gyda chyflwr iechyd.

Beth newidiodd

Dywedodd hi wrth ei chyfwelydd, sef cyfarwyddwr yr asiantaeth gofal, fod ganddi ME (a elwir weithiau yn syndrom blinder cronig). Gofynnodd y cyfarwyddwr beth fyddai' n ei galluogi i weithio ar ei gorau. Fe wnaethon nhw siarad am yr amseroedd gorau o' r dydd i weithio, faint roedd hi' n teimlo y gallai ei wneud a pha dasgau. Fe wnaethon nhw archwilio' r rhwystrau i waith yr oedd wedi' u profi yn y gorffennol a beth oedd ei chryfderau.

Y manteision

Fe gytunon nhw ar rôl iddi a oedd yn gweddu i' r ddau ohonyn nhw. Nawr, mae hi wedi dechrau ei swydd gyda' r addasiadau cywir i' r gweithle. Mae' r cyfarwyddwr yn hapus gyda' r gwaith ac mae hyder y cynorthwyydd gofal wedi cynyddu.

Mae rhagor o enghreifftiau o newidiadau posibl i’w rhoi ar waith yng ngwasanaeth Cymorth y llywodraeth ag iechyd ac anabledd gweithwyr (GOV.UK).

Dewch o hyd i atebion i ddileu rhwystrau i waith

Grymuswch weithwyr i awgrymu a diffinio atebion sydd:

 • yn addas i' w sefyllfa
 • wedi' u teilwra i' w hamgylchiadau gwaith penodol, yn hytrach na gorfod derbyn datrysiadau generig

Gwnewch yn siŵr eich bod yn darparu mynediad at gyngor addas i weithwyr y gallai eu sefyllfaoedd unigol fod yn fwy cymhleth. Er enghraifft, gallech ddefnyddio' r cynllun Mynediad i Waith neu wasanaethau iechyd galwedigaethol.

Is this page useful?

Updated: 2024-01-18