Mae'r dudalen hon yn disgrifio arfer gorau. Nid yw'n esbonio'r gyfraith

6. Datblygwch sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth

Fel cyflogwr, gwnewch yn siŵr bod gan reolwyr y sgiliau, y wybodaeth a'r ymddygiadau cywir i gefnogi gweithwyr anabl a'r rhai â chyflyrau iechyd hirdymor yn briodol. Byddwn yn cyfeirio at y ddau fel 'gweithwyr' yn y canllawiau hyn.

Mae rheolwyr yn cynnwys::

 • goruchwylwyr
 • rheolwyr llinell
 • perchnogion busnes
 • rheolwyr swyddogaethau
 • ysgrifenyddion

Mae perthynas ymddiriedus rhwng rheolwyr a’u gweithwyr yn bwysig i:

 • helpu gweithwyr i gyrraedd eu potensial
 • cadw gweithwyr yn eich busnes
 • cefnogi dychwelyd i'r gwaith ar ôl absenoldeb salwch

Yn aml gall rheolwyr sylwi ar newidiadau mewn ymddygiad neu berfformiad. Gall hyn ddangos bod angen cymorth ar weithiwr. Gall rhai sefyllfaoedd fod yn gymhleth ac yn unigryw i unigolyn. Dylai fod gan reolwyr y wybodaeth i gyfeirio gweithwyr at wybodaeth am arferion gweithle.

Hyfforddiant a datblygiad

Gwnewch yn siŵr bod gan reolwyr bob amser fynediad at gynlluniau hyfforddi ffurfiol. Bydd hyn yn eu helpu i ddatblygu eu sgiliau a'u gwybodaeth drwy gydol eu cyflogaeth.

Dylai eich cyfarwyddyd, gwybodaeth a hyfforddiant i reolwyr gynnwys:

 • polisïau/gweithdrefnau AD
 • polisïau/gweithdrefnau iechyd a diogelwch
 • ymwybyddiaeth o anabledd
 • sgiliau rheoli generig
 • ymwybyddiaeth o iechyd meddwl
 • sgiliau cyfathrebu

Anogwch eich rheolwyr i wneud datblygiad proffesiynol parhaus. Bydd hyn yn eu helpu i gadw sgiliau a dysgu rhai newydd.

Enghraifft

Sut y gwnaeth hyfforddiant wella iechyd meddwl a helpu gweithiwr i ddychwelyd i'r gwaith

Fe wnaeth rheolwyr cadwyn fanwerthu fach drefnu hyfforddiant ar iechyd meddwl a lles i reolwyr siopau. Roedd yr hyfforddiant yn awgrymu cael sgyrsiau lles rheolaidd gyda gweithwyr. Darparodd yr hyfforddwr ddalen annog sgwrs ag oddeutu 10 cwestiwn.

Beth newidiodd

Ceisiodd un rheolwr siop gael sgyrsiau lles rheolaidd gyda'i gweithwyr. Canfu nad oedd angen y daflen anogaeth arni yn aml. Mae hi'n gallu cael sgyrsiau naturiol, agored gyda'i gweithwyr, ond mae'r ddalen yno os bydd ei hangen.

Y manteision

Mae'r sgyrsiau'n caniatáu i reolwr y siop ofyn am weithwyr fel pobl. Mae hi wedi dechrau deall sut beth yw eu bywyd y tu allan i'r gwaith. Weithiau mae'n clywed am rywbeth y tu allan i'r gwaith sy'n effeithio ar eu gwaith. Roedd rheolwr y siop wedi'i synnu gan ba mor agored oedd gweithwyr i'r sgyrsiau, ac mae wedi cynyddu ymddiriedaeth.

Mae hi'n meddwl bod y sgyrsiau rheolaidd wedi helpu un o'i gweithwyr i deimlo y gallai ddweud wrthi am feddwl am hunanladdiad. Gan wybod hyn, roedd rheolwr y siop yn gallu helpu i gefnogi'r gweithiwr. Rhoddodd ychydig o amser i ffwrdd iddi; yn y diwedd roedd yn bythefnos, a helpodd hi i drefnu sesiynau cwnsela. Fe wnaeth rheolwr y siop ganolbwyntio ar gadw mewn cysylltiad â'i gweithiwr tra oedd hi i ffwrdd. Fe wnaeth hi'n siŵr eu bod yn cytuno sut a phryd y byddent yn cysylltu â'r gweithiwr. Nid oedd y gweithiwr yn teimlo dan bwysau, roedd yn gallu canolbwyntio ar wella ei hiechyd meddwl. Dychwelodd i'r gwaith pan oedd hi'n teimlo'n barod.

Mae rhagor o enghreifftiau o newidiadau posibl i’w rhoi ar waith yng ngwasanaeth Cymorth y llywodraeth ag iechyd ac anabledd gweithwyr (GOV.UK).

Anogwch ymddygiadau rheoli da

Anogwch reolwyr i ddefnyddio ymddygiadau rheoli da, megis:

 • bod yn agored, teg a chyson
 • rheoli gwrthdaro a phroblemau
 • darparu gwybodaeth, eglurder ac arweiniad
 • adeiladu a chynnal perthnasau
 • cefnogi datblygiad
 • herio a mynd i'r afael ag ymddygiad gwael ymhlith cyfoedion neu weithwyr

Siaradwch â'ch gweithwyr yn rheolaidd. Bydd hyn yn eich helpu i ddeall a oes angen i chi wella unrhyw beth yn y gwaith.

Darparwch gymorth i reolwyr

Mae angen i chi sicrhau bod rheolwyr yn cael cymorth priodol. Meddyliwch sut y gall rheolwyr gyrchu hyfforddiant neu gyngor ychwanegol os oes angen. Gallwch ddarparu hwn yn fewnol neu'n allanol, neu gyfeirio at adnoddau am ddim ar-lein.

Is this page useful?

Updated:2023-11-30