2. એક કામદાર તરીકે તમારે શું કરવું જોઈએ

તમારે કરવુ જ જોઈએ:

  • એવી રીતે કામ કરો કે જેનાથી તમારી જાતને કે બીજા કોઈને પણ જોખમ ન થાય, દાખલા તરીકે, તમે જે કામ કરો છો તેના સંપર્કમાં આવી શકે તેવા અન્ય કામદારો કે લોકો. જો કશુંક સલામત ન હોય, તો ક્યારેય તક ન લો
  • તમને તેનો ઉપયોગ કરવા માટે જે રીતે તાલીમ આપવામાં આવી હતી તે રીતે કાર્ય ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરો. જો તમને તેનો સલામત રીતે ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે બતાવવામાં આવ્યું ન હોય તો તમારે મશીનરીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં. જો તમે તાલીમ લીધી ન હોય અથવા તેના ભાગો યાદ ન હોય, તો તમે તેનો ઉપયોગ કરો તે પહેલાં બતાવવાનું કહો
  • તમારા આરોગ્ય અને સલામતી માટે પૂરી પાડવામાં આવેલી કોઈ પણ વસ્તુનો ઉપયોગ કરવા માટેની સૂચનાઓને અનુસરો, ઉદાહરણ તરીકે ફેસ માસ્ક, રક્ષણાત્મક સાધનો અથવા પ્રતિબિંબિત વસ્ત્રો
  • તમારા નોકરીદાતાને કાર્યસ્થળે આરોગ્ય અને સલામતીના જોખમો ઘટાડવામાં મદદ કરો અને તેમને કહો કે તમે કોઈ જોખમ જુઓ છો કે નહીં, અથવા તો તમારા સાથી કાર્યકરને પોતાને અથવા અન્યોને નુકસાન પહોંચાડી શકે તે રીતે કામ કરતા જુઓ તો તેમને જણાવો

Is this page useful?

Updated2022-12-07