1. ઝાંખી

બધા કામદારોને બ્રિટીશ આરોગ્ય અને સલામતી કાયદા હેઠળ સુરક્ષિત કરવામાં આવે છે, પછી ભલે તેઓ કાયદેસર રીતે ગ્રેટ બ્રિટનમાં કામ કરતા હોય કે ન હોય.

દરેક કામદારને સલામત કાર્યસ્થળનો અધિકાર છે જ્યાં તેમના સ્વાસ્થ્ય અને સલામતી માટેના કોઈપણ જોખમો યોગ્ય રીતે નિયંત્રિત થાય છે.

આનો અર્થ એ છે કે જ્યારે તમે તેમના માટે કામ કરી રહ્યા હોવ ત્યારે તમારા એમ્પ્લોયરે તમારા આરોગ્ય, સલામતી અને કલ્યાણનું રક્ષણ કરવું પડશે. તેઓ કામ પર તમારી સલામતી માટે કાયદેસર રીતે જવાબદાર છે તેથી તમને એ જાણવાનો અધિકાર છે કે તમને કોણ રોજગારી આપે છે. જ્યાં તમારા નોકરીદાતાની ઓળખ દેખીતી ન હોય અથવા તમને ખાતરી ન હોય કે તે કોણ છે, ત્યાં તમારા સુપરવાઇઝર જેવા કોઈને પૂછો.

બ્રિટીશ આરોગ્ય અને સલામતી કાયદા હેઠળ કામદારો અને નોકરીદાતાઓ બંને માટે જવાબદારીઓ છે.

Is this page useful?

Updated2022-12-07