Tell us whether you accept cookies

We use necessary cookies to make our website work. We also use cookies to collect information about how you use HSE.gov.uk so we can improve our services.

Beta This is a new way of showing guidance - your feedback will help us improve it.

HSE yng Nghymru

"Ein cenhadaeth yw diogelu iechyd a diogelwch pobl drwy sicrhau y rheolir risgiau yn y gweithle newidiol yn briodol."

Mae’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) yn rhan o'r Adran Gwaith a Phensiynau.  HSE yw'r corff sy'n gyfrifol am hyrwyddo, rheoleiddio a gorfodi iechyd, diogelwch a lles yn y gweithle, ac am waith ymchwil i risgiau galwedigaethol. Mae HSE yn gweithio er mwyn atal pobl rhag cael eu lladd, eu hanafu neu fynd yn sâl oherwydd gwaith. Mae HSE Cymru yn gweithio'n agos â Llywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC), yn arbennig mewn meysydd o ddiddordeb cyffredin, e.e. iechyd a diogelwch mewn amaeth, iechyd a gofal cymdeithasol, addysg a gwasanaethau cyhoeddus.

Cydweithiodd HSE Cymru â Llywodraeth Cynulliad Cymru i lansio Cefnau Cymru, menter iechyd y cyhoedd fawr i leihau effeithiau ariannol, personol a seicolegol poen cefn ar Gymru. Mae 160 o sefydliadau yng Nghymru wedi cofrestru gyda'r gweithgaredd hwn yn unig.

Mae HSE Cymru ar flaen y gad o ran gweithio gyda GIG Cymru i wella amodau iechyd a diogelwch i gyflogeion a diogelu cleifion rhag risgiau yn y gweithle. Mae HSE Cymru hefyd wedi gweithio gyda GIG Cymru i greu Cynllun Pasport Codi a Chario a'r Cynllun Pasport Trais ac Ymosodiad, rhywbeth sy'n unigryw i Gymru ac sydd bellach yn cael ei ledaenu i rannau eraill.

Mae HSE Cymru yn gweithio'n llwyddiannus gyda diwydiant yng Nghymru. Mae Fforwm Iechyd a Diogelwch Gweithgynhyrchu Cymru yn bartneriaeth unigryw rhwng gweithgynhyrchwyr yng Nghymru, undebau llafur a HSE Cymru. Ei nod yw dangos a rhannu arfer gorau o ran systemau rheoli diogelwch a rheoli peryglon.

Hefyd, mae HSE Cymru yn aelod o'r Concordat rhwng cyrff arolygu, rheoleiddio, archwilio a chynghori ar faterion iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru i gefnogi'r broses o wella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i'r cyhoedd a dileu'r beichiau diangen rhaglenni arolygu i staff y rheng flaen.

Gorfodir cyfraith iechyd a diogelwch yng Nghymru gan bob Awdurdod Lleol hefyd; ac mae HSE yn gweithio'n agos gyda hwy i sicrhau ein bod yn gweithio ar risgiau sylweddol a materion cyffredin er mwyn lleihau nifer y damweiniau ac iechyd gwael yn ogystal ag osgoi dyblygu'r ymdrech orfodi. Mae Awdurdodau Lleol yn gyfrifol am reoliadau iechyd a diogelwch mewn swyddfeydd, siopau, gweithgareddau hamdden, gwestai a bwytai, digwyddiadau chwaraeon, canolfannau galwadau ac ati.

Mae gan HSE dros 100 o staff wedi'u lleoli mewn swyddfeydd yng Nghaerdydd, Wrecsam a Chaerfyrddin.  Mae'r Gyfarwyddiaeth Gweithrediadau Maes yn cwmpasu'r prif feysydd cyflogaeth, sef adeiladu, amaethyddiaeth, gweithgynhyrchu, chwareli, gwasanaethau, iechyd ac addysg.  Cyfarwyddwr HSE yng Nghymru yw Terry Rose. 

Ymhlith y sectorau eraill a gynrychiolir gan swyddfeydd HSE Cymru mae'r Is-adran Diwydiannau Cemegol, sy'n cwmpasu'r diwydiannau petrogemegol ar y tir a diwydiannau cysylltiedig; yr Is-adran Diogelwch Alltraeth, Nwy ac unigolion yn y Grwpiau Arbenigol ar gyfer adeiladu, iechyd galwedigaethol, diogelwch trydanol a pheirianneg fecanyddol. Cyfrifoldeb y Gyfarwyddiaeth Diogelwch Niwclear a leolir yn Bootle, Glannau Merswy, yw diogelwch niwclear yng Nghymru.

Translate this page

Updated 2019-07-22