Najczęściej zadawane pytania

Czy mój pracodawca może obciążyć mnie kosztami sprzętu ochrony osobistej?

Pracodawca nie ma prawa żądać zapłaty za żaden sprzęt ochrony osobistej czy odzież ochronną, które potrzebne są pracownikom do tego, by mogli chronić swoje zdrowie i bezpieczeństwo w pracy. Pracodawca nie ma również prawa pobierać za to kaucji zwrotnej.

Pracownicy muszą otrzymać środki ochrony osobistej do użycia w pracy, jeżeli istnieje w niej zagrożenie dla ich zdrowia i bezpieczeństwa, którego nie da się odpowiednio kontrolować w inny sposób. Środki ochrony osobistej obejmują odzież przeciwdeszczową lub chroniącą przed zimnem, która może być szczególnie ważna w przypadku pracy na dworze.

Dostawcy i użytkownicy siły roboczej mogą umówić się między sobą odnośnie tego, który z nich zapłaci za wszelki potrzebny sprzęt ochrony osobistej, ale nie mogą obciążyć tymi kosztami samych pracowników. Mogą jednak potrącić ten koszt z ostatniej wypłaty pracownika, jeżeli nie zwróci on wydanego mu sprzętu ochronnego w momencie zakończenia pracy, dla celów której był mu zapewniony. Mogą zrobić to jednak tylko w przypadku, gdy warunek ten był jasno określony w umowie w momencie rozpoczęcia pracy.

Pracodawca każe pracownikom dzielić się środkami ochrony osobistej. Czy może to robić?

W przypadku korzystania ze środków ochrony osobistej przez krótki czas (np. kiedy są one potrzebne tylko do krótkich prac porządkowych) można dzielić się nimi z innymi pracownikami, pod warunkiem że pracodawca dołoży odpowiednich starań, aby przed następnym użyciem zostały umyte, oczyszczone (również zdezynfekowane, jeżeli będzie to konieczne) i wysuszone zgodnie z zaleceniami producenta.

Toaleta i miejsce do mycia się oraz czysta woda pitna

Pracodawca musi zapewnić pracownikom miejsce do mycia się, toaletę, miejsce do odpoczynku oraz do przebrania się, kiedy są w pracy oraz czyste miejsce do jedzenia i picia podczas przerw.

Toalety i umywalki, wyposażone w mydło i ręczniki lub suszarki do rąk, a także wodę pitną są szczególnie ważne w przypadku osób pracujących w odległych miejscach na dworze lub tam, gdzie wykonuje się prace manualne, takie jak roboty fizyczne, sadzenie i zbieranie płodów rolnych oraz roboty budowlane.

Pracodawca musi również zapewnić pracownikom miejsce do przechowywania ubrań oraz do przebrania się, jeżeli w pracy nosi się specjalną odzież.

Więcej informacji można znaleźć w ulotce urzędu HSE na temat zdrowia, bezpieczeństwa i dobra pracowników w miejscu pracy

Pierwsza pomoc

Wypadki i choroby mogą zdarzyć się w każdej chwili, a pierwsza pomoc może uratować czyjeś życie i nie dopuścić do tego, by drobne obrażenia stały się poważnymi urazami. Pracodawca musi zapewnić pracownikom możliwość skorzystania z pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, jeżeli będą jej potrzebować.

Rozwiązania w zakresie pierwszej pomocy będą zależały od sytuacji w danym miejscu pracy. W minimalnym zakresie pracodawca musi:

 • posiadać odpowiednio wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy;
 • wyznaczyć kogoś odpowiedzialnego za pierwszą pomoc;
 • dokładnie wyjaśnić pracownikom ustalenia dotyczące pierwszej pomocy.

Pracodawca zdecyduje, czy dane miejsce pracy wymaga obecności ratownika przedmedycznego. Będzie to osoba wyszkolona i wykwalifikowana w zakresie pierwszej pomocy w miejscu pracy lub pierwszej pomocy w nagłych wypadkach w miejscu pracy.

Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na naszych stronach na temat pierwszej pomocy i w naszej ulotce „Pierwsza pomoc w miejscu pracy: odpowiedzi na Państwa pytania".

Szkolenia

Pracodawca musi udzielić pracownikom informacji, instrukcji i szkoleń potrzebnych im do wykonywania pracy w sposób bezpieczny i nie powodujący zagrożeń dla ich zdrowia.

To, co jest potrzebne pracownikom będzie zależało od rodzaju pracy: informacje, instrukcje i szkolenia mogą być w formie prostych poleceń wydanych przez brygadzistę; może to być również formalny kurs, obejmujący pełne szkolenie w podstawowym zakresie oraz akredytowane kwalifikacje.

Niezależnie od tego, kto przeprowadza szkolenie (tj. użytkownik/wynajmujący, agencja/dostawca siły roboczej itp. czy ktoś inny), dostawca i użytkownik siły roboczej powinni razem:

 • wyjaśnić pracownikom, kto zapewni szkolenie wstępne i związane z pracą, kiedy ono nastąpi i jak będzie wyglądało
 • zapewnić pracownikom szkolenie wstępne oraz wszelkie szkolenia związane z pracą / zawodowe, jakie będą im potrzebne
 • przekazać pracownikom istotne informacje na temat ryzyka, na jakie mogą być narażeni oraz środków ostrożności, jakie powinni stosować, żeby go uniknąć
 • wziąć pod uwagę potrzeby pracowników, którzy nie znają zbyt dobrze języka angielskiego oraz to, czy istnieje potrzeba zapewnienia im dodatkowej pomocy, takiej jak tłumaczenie ustne, pisemne tłumaczenie materiałów czy używanie prostego języka angielskiego. Płyty DVD mogą stanowić efektywny środek szkolenia osób, jeżeli zrozumienie języka angielskiego jest problemem.
 • upewnić się, że pracownicy otrzymali i zrozumieli informacje, instrukcje i szkolenia potrzebne im do wykonywania pracy w bezpieczny sposób oraz że potrafią odpowiednio je zastosować
 • upewnić się, że pracownicy mają odpowiedni nadzór i wiedzą, w jaki sposób zgłaszać brygadzistom wszelkie obawy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, a także że znają wszelkie ustalenia i procedury do stosowania w nagłych wypadkach.

Czy mogę otrzymać pomoc w przypadku problemów językowych?

Osoby, które chcą lepiej poznać angielski mogą skorzystać z kursów tego języka dla obcokrajowców (ESOL):

Kwalifikacje stworzone do tego, by uczestnicy kursu uzyskali podstawową znajomość języka angielskiego, której mogą potrzebować w miejscu pracy Udział w kursie językowym może być częściowo płatny, ale osobom, które mówią i czytają / piszą w języku angielskim będzie prawdopodobnie łatwiej pracować w sposób bezpieczny i zdrowy, zintegrować się społecznie i robić postępy, zarówno w pracy, jak i w codziennym życiu.

Czy można przenieść albo wykorzystać kwalifikacje lub umiejętności, w tym zawodowe, uzyskane w swoim rodzinnym kraju, do pracy w Wielkiej Brytanii?

Brytyjskie prawo w zakresie BHP zazwyczaj nie uznaje zagranicznych kwalifikacji czy sprawdzianów kompetencji, chyba że są to formalne kwalifikacje na poziomie państwowym. W tym przypadku pracodawca może być w stanie uzyskać poświadczenie równorzędności kwalifikacji przez właściwy urząd w Wielkiej Brytanii do spraw uznawania wykształcenia, UK National Recognition Information Centre (UK NARIC). Jeżeli kwalifikacje są na innym poziomie, pracownik będzie prawdopodobnie przejść sprawdzian oraz być może ponowne szkolenie, jeżeli wykonuje pracę, w której wymagane są konkretne umiejętności (takie jak obsługa wózka widłowego czy używanie piły łańcuchowej). Jest tak dlatego, że pracodawca musi zgodnie z prawem zapewnić, że pracownik posiada kompetencje w zakresie swojej pracy.

W przemyśle budowlanym karta Programu Certyfikowania Umiejętności Budowlanych (Construction Skills Certification Scheme; CSCS) jest uznawanym sposobem udowodnienia umiejętności danego pracownika. Organizacja odpowiedzialna za nadzór nad umiejętnościami i szkoleniami w tym przemyśle to Construction Skills .

Co musi zrobić pracodawca w przypadku kobiet w ciąży?

Kobiety, które są w ciąży, karmią piersią lub urodziły dziecko w ciągu ostatnich sześciu miesięcy powinny zawiadomić o tym swojego pracodawcę (na piśmie). Pracodawca powinien był już wcześniej zastanowić się nad istniejącymi rodzajami ryzyka, grożącego kobietom w wieku reprodukcyjnym, szczególnie tym będącym w ciąży czy karmiącym piersią i dopilnować, żeby ryzyko to było pod kontrolą. Jeżeli jednak pracodawca otrzyma informację, że jego pracownica jest w ciąży lub niedawno urodziła dziecko, pomoże mu to w podjęciu decyzji, czy potrzebuje podjąć jakieś specjalne kroki w kierunku zapewnienia jej ochrony.

Jeżeli ocena ryzyka odkryje istnienie jakiegoś ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa kobiety lub jej dziecka, pracodawca musi podjąć działania mające na celu usunięcie, zmniejszenie lub kontrolowanie tego ryzyka.

Jeżeli ryzyka nie da się usunąć, pracodawca musi:

 • tymczasowo dostosować warunki i/lub godziny pracy kobiety; jeżeli nie będzie to możliwe:
 • zaoferować jej odpowiednią pracę innego rodzaju (za to samo wynagrodzenie), jeżeli istnieje taka możliwość; jeżeli nie:
 • zawiesić wykonywanie przez nią pracy i przenieść ją na płatne zwolnienie na tak długo, jak będzie to konieczne, aby ochronić zdrowie i bezpieczeństwo tej kobiety oraz jej dziecka.
 • Prawa ciężarnych pracownic opisane są w Ustawie o prawie pracy z 1996 r .

Więcej informacji można znaleźć na stronie Młode matki i kobiety w ciąży.

Co robić w przypadku obaw o zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy?

Przede wszystkim należy:

 • porozmawiać z pracodawcą, kierownikiem lub brygadzistą
 • porozmawiać z przedstawicielem ds. bezpieczeństwa, o ile związek zawodowy go wyznaczył

Jeżeli nie rozwiąże to problemu i będą Państwo chcieli złożyć skargę na temat warunków zdrowia i bezpieczeństwa w pracy, możemy udzielić Państwu informacji i porad oraz przeprowadzić dalsze dochodzenie w sprawie zgłoszonych kwestii.

Jeżeli pracują Państwo w przedsiębiorstwie, w którym urząd HSE nie egzekwuje stosowania się do przepisów BHP, takim jak sklep, biuro czy większość magazynów, podamy Państwu dane kontaktowe samorządu lokalnego, w obrębie którego ma swoją siedzibę Państwa pracodawca. Będą wtedy Państwo musieli skontaktować się z wydziałem ds. zdrowia środowiskowego (Environmental Health Department) tego samorządu, aby złożyć swoją skargę.

Kiedy urząd HSE zajmuje się jakąś skargą, nie ujawnia tożsamości osoby, która ją złożyła. Nie powiemy pracodawcy o złożonej skardze, chyba że Państwo się na to zgodzą.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Skargi na temat kwestii zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Skargę można zgłosić przy użyciu naszego formularza online – jeżeli nie mogą Państwo z niego skorzystać, można zgłosić nam skargę, dzwoniąc do naszego zespołu ds. skarg i porad pod numer 0300 0031647 w godzinach pracy biura.

Należy pamiętać, że pracownicy mają inne podstawowe prawa takie jak ograniczenia ich czasu pracy, prawo do czasu wolnego od pracy, przerw na odpoczynek czy płatnego urlopu wypoczynkowego.

Zob. strony: Przydatne dane kontaktowe dla pracowników oraz Dalsza pomoc dla pracowników.

Urząd HSE przygotował kieszonkową kartę informacyjną dla pracowników spoza Wielkiej Brytanii:

Zawiera ona podstawowe i najważniejsze informacje na temat praw i obowiązków pracowników według przepisów brytyjskiego prawa w zakresie BHP – informacje te dotyczą wszystkich dziedzin przemysłu. Karta informacyjna została przetłumaczona na kilka różnych języków.

Pomocne może okazać się również zapoznanie się z innymi publikacjami urzędu HSE, które zostały przetłumaczone na języki inne niż angielski.

Więcej materiałów

Co mogę zrobić, aby zapewnić, żeby moje prawa pracownika były chronione?

Pomoc i porady dla pracowników i pracodawców na temat praw i obowiązków w miejscu pracy

Acas

Doradcy z infolinii organizacji Acas zapewniają bezpłatne i poufne porady zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, którzy poszukują informacji na temat praw i przepisów w miejscu pracy lub którzy są stroną w sporze dotyczącym zatrudnienia.
Organizacja Acas oferuje pomoc specjalistów przez Internet, którzy starają się udzielać odpowiedzi na wszelkie pytania. Dowiedz się więcej na temat pomocy oferowanej przez organizację Acas i udostępnionej usługi internetowej: infolinii on-line.

Organizacja Acas stara się udzielać odpowiedzi na pytania z zakresu:

 • praw pracowników
 • zwolnień dyscyplinarnych i skarg na pracodawców
 • wynagrodzeń i najniższej krajowej pensji
 • umów o pracę oraz zasad i warunków zatrudnienia
 • ustawowych godzin pracy, przerw w pracy oraz uprawnień do urlopu
 • równouprawnienia w miejscu pracy
 • pracy przez agencję zatrudnienia lub pośredników pracy typu gangmaster
 • urzędu ds. pośrednictwa pracy oraz Gangmasters Licensing Authority (GLA)

Organizacja Acas oferuje również na swojej stronie internetowej pełną listę A-Z porady z zakresu prawa pracy i związków zawodowych. Odwiedź stronę ACAS w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

Numer infolinii organizacji Acas

Telefon: 0300 123 1100
poniedziałek - piątek, godz. 8:00 - 20:00
sobota, godz. 9:00 - 13:00

Skargi

Skargi na pracodawców można przekazywać bezpośrednio do właściwych organów rządowych w następujący sposób:

 • HM Revenue & Customs (HMRC) - informacje na temat najniższego krajowego wynagrodzenia
 • Inspektorat EAS (Employment Agency Standards) - informacje na temat prawa pracy (za wyjątkiem regulaminu dotyczącego pracowników zatrudnionych poprzez agencje pracy (ang. Agency Worker Regulations)
 • Gangmasters Licensing Authority (GLA) – informacje na temat pracowników zatrudnionych poprzez agencje pracy w rolnictwie, ogrodnictwie, przy zbieraniu skorupiaków bądź też w zakładach przetwórstwa lub opakowań
 • Health and Safety Executive (HSE) - informacje na temat ustawowych godzin pracy, włączając w to maksymalną liczbę godzin pracy w tygodniu
 • Defra - informacje na temat zarobków w rolnictwie

Skargi można również składać w imieniu innej osoby.

Czy pracodawca może pobierać opłaty za zakwaterowanie?

Chociaż wielu pracowników z zagranicy znajduje sobie mieszkanie samodzielnie, w niektórych dziedzinach przemysłu, szczególnie w rolnictwie i służbie zdrowia zakwaterowanie często zapewniane jest przez dostawców lub użytkowników siły roboczej.

Więcej informacji i wskazówek na temat stosowania prawa związanego z zakwaterowaniem można uzyskać od samorządów lokalnych.

Co zrobić w przypadku zakwaterowania w miejscu niebezpiecznym, przepełnionym lub źle utrzymanym?

Właściciele wynajmowanych lokali mieszkalnych mają obowiązki wynikające z Przepisów dotyczących bezpieczeństwa gazowego w zakresie instalacji i eksploatacji z 1998 r., które nakazują im zlecenie konserwacji technikowi wpisanemu do rejestru bezpieczeństwa gazowego Gas Safe wszelkich rur, urządzeń i przewodów kominowych, które do nich należą i które zapewnili do użytku swoim najemcom. Właściciel lokalu musi również zlecić coroczną kontrolę instalacji gazowej co 12 miesięcy technikowi z rejestru Gas Safe. Po takiej kontroli właściciel lokalu powinien przechowywać świadectwo bezpieczeństwa gazowego przez 2 lata i wydać jego kopię każdemu obecnemu najemcy w ciągu 28 dni od przeprowadzenia kontroli, a także każdemu nowemu najemcy, zanim się wprowadzi.

Złe warunki mieszkaniowe mogą również mieć ogromny, negatywny wpływ zarówno na najemców, jak i na ich sąsiadów. W przypadku obaw odnośnie jakości zakwaterowania zapewnionego przez właściciela lokalu mieszkalnego należy skontaktować się z lokalnym urzędem ds. mieszkaniowych lub Biurem Porad Obywatelskich . Informacje zapewniane przez organizację dobroczynną zajmującą się sprawami mieszkaniowymi Shelter mogą okazać się pomocne.

 
Updated: 2022-05-17