કામદારો માટે સલાહ

તમારા એમ્પ્લોયરે શું કરવું જ જોઈએ

સામાન્ય

માહિતી અને તાલીમ

સાધનો અને કપડાં

તમારી સુખાકારી

સ્ત્રીઓ અને યુવાન લોકો

કામદાર (એમ્પ્લોઈ) તરીકે તમારે શું કરવું જ જોઈએ

તમારા આરોગ્ય અને સુરક્ષા અંગે જો તમને ચિંતા હોય તો શું કરવું

બ્રિટિશ કાયદા હેઠળ, તમારે કેટલો લાંબો સમય કામ કરવું પડે, રજા લેવી, આરામ માટેના સમય તેમજ પગાર સાથેની વાર્ષિક રજાઓ જેવા બીજા કેટલાક મૂળભૂત અધિકારો મળે છે.

વિદેશથી આવેલાં કામદારો માટે HSE એ ખિસ્સામાં રાખી શકાય તેવું એક કાર્ડ બનાવ્યું છેઃ

આમાં યુકેના આરોગ્ય અને સુરક્ષાના કાયદા હેઠળ તમારા અધિકારો અને જવાબદારીઓ વિશેની પાયાની તેમજ આવશ્યક માહિતી પૂરી પાડવામાં આવી છે – આ માહિતી તમામ ઉદ્યોગોને લાગુ પડે છે.

તેને અનેક જુદી જુદી ભાષાઓમાં ભાષાતંર કરવામાં આવેલી છે.

અમારાં બીજાં પણ અનેક પ્રકાશનોનું ઈંગ્લીશ સિવાયની બીજી ભાષાઓમાં ભાષાંતર કરવામાં આવેલું છે. તે ભાષાઓની વેબસાઈટ પરથી મેળવી શકાશે.  

 
Updated: 2021-01-20