Často kladené dotazy

Může mi zaměstnavatel účtovat za prostředky osobní ochrany (PPE)?

Je nezákonné, aby vás zaměstnavatel přiměl platit za jakékoli prostředky osobní ochrany nebo oděvy (PPE), které potřebujete k ochraně vašeho zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Je také nezákonné, aby vám za ně zaměstnavatel účtoval nevratnou zálohu.

Musíte mít k dispozici prostředky PPE k použití na pracovišti kdykoli existují rizika vašeho zdraví a bezpečnosti, která nelze odpovídajícím způsobem kontrolovat jinak. Prostředky PPE zahrnují oděvy do mokrého nebo chladného počasí, což může být zvláště důležité pro práci venku.

Poskytovatelé pracovní síly a uživatelé mohou sjednat, kdo z nich bude platit za požadované prostředky PPE, ale nemohou náklady postoupit vám. Mohou však provést srážku z vaší závěrečné mzdy, pokud nevrátíte vybavení, které vám bylo vydáno, když odejdete ze zaměstnání, pro které bylo vydáno. Ale mohou to provést pouze tehdy, pokud to bylo jasně uvedeno ve smlouvě, když jste začali pracovat.

Můj zaměstnavatel nás nutí sdílet prostředky PPE. Je to správné?

Pro použití na krátkou dobu (např. tehdy, kdy se prostředky vyžadují pouze pro krátké uklízení) je sdílené používání prostředků PPE v pořádku za předpokladu, že zaměstnavatel bude věnovat pozornost tomu, aby zajistil, že jsou před opakovaným použitím vyprané, vyčištěné (což by mělo zahrnovat dezinfekci, kde je to potřeba) a vysušené podle pokynů výrobce.

A co toaleta, umývárny a čistá pitná voda?

Váš zaměstnavatel vám po dobu, kdy jste na pracovišti, musí zajistit, umývárnu, toalety, prostory k odpočinku a převlékání a čisté prostory k jídlu a pití během přestávek.

Toalety a umývadla s mýdlem a ručníky nebo sušákem rukou a také pitná voda jsou zvláště důležité, pokud pracujete ve vzdálených lokalitách venku nebo prostorách s manuálními činnostmi, např. dělnické práce nebo sázení a sklizeň zemědělských produktů a stavební práce.

Váš zaměstnavatel musí také zajistit místo k ukládání oděvů a převlékání, pokud při práci nosíte speciální oděvy.

Další informace najdete v příručce HSE o zdraví, bezpečnosti a blahobytu na pracovišti.

A co první pomoc?

Nehody a nemoci se mohou vyskytnout kdykoli a první pomoc může zachránit životy a předejit tomu, aby se z malých úrazů staly velké. Váš zaměstnavatel musí zajistit, abyste měli k dispozici první pomoc, pokud ji potřebujete.

Zajištěná první pomoc bude záviset na okolnostech na vašem pracovišti. Jako minimum váš zaměstnavatel musí:

 • mít řádně vybavenou lékárničku pro první pomoc
 • jmenovat někoho, kdo bude mít první pomoc na starosti
 • vám zřetelně vysvětlit, jak je první pomoc zajištěna

Váš zaměstnavatel se rozhodne, zda je na pracovišti potřeba pracovník pro první pomoc. Bude to někdo, kdo byl vyškolen a je kvalifikován k první pomoci na pracovišti nebo pohotovostní první pomoci na pracovišti.

Podrobnější informace najdete na našich stránkách k první pomoci a v našem letáčku První pomoc na pracovišti: Odpovědi na vaše otázky.

A co školení?

Váš zaměstnavatel vám musí poskytnout informace, pokyny a školení, které potřebujete k bezpečnému provádění vaší práce a bez rizik pro vaše zdraví.

Co budete potřebovat bude záviset na povaze vaší práce: informace, pokyny a školení musí být jednoduché informace poskytnuté mistrem; nebo se může jednat o formální kurz poskytující vyčerpávající základní školení a akreditované kvalifikace.

Bez ohledu na to, kdo provádí školení (tj. uživatel/ najímatel, agentura/ poskytovatel pracovní síly atd. nebo někdo jiný), poskytovatel pracovní síly a uživatel by měli mezi sebou:

 • Zřetelně Vám vysvětlit, kdo poskytne úvodní a k práci se vztahující školení, kdy bude provedeno a jak
 • Poskytnout vám úvodní školení a jakékoli nutné k práci se vztahující/ profesní školení, jaké potřebujete
 • Poskytnout vám příslušné informace o rizicích, kterým můžete být vystaveni a opatření, k jakým musíte přistoupit, abyste se jim vyhnuli
 • Posoudit vaše potřeby, pokud dobře nemluvíte anglicky a zda potřebujete dodatečnou pomoc, např. tlumočení, přeložené materiály nebo použití jednoduché angličtiny. DVD mohou být efektivní ke školení osob, pokud porozumění angličtině je problém
 • Ujistěte se, že jste obdrželi informace, pokyny a školení, které potřebujete k bezpečné práci a že jste jim porozuměli a jste schopni podle nich řádně postupovat
 • Ujistěte se, že je vám poskytován odpovídají dohled a že víte, jak vznést případné obavy týkající se vašeho zdraví a bezpečnosti s vaším mistrem a že jste obeznámeni s nouzovými opatřeními nebo postupy.

Mohu získat pomoc v případě jazykových problémů?

Kurzy angličtiny pro osoby hovořící jinými jazyky (ESOL) jsou k dispozici, pokud si potřebujete zdokonalit vaši angličtinu:

Kvalifikace, která je určena k tomu, abyste se naučili základy angličtiny, které budete možná potřebovat na pracovišti Možná budete za kurz muset něco zaplatit, ale pokud budete schopni hovořit a číst / psát anglicky, pravděpodobně pro vás bude jednodušší pracovat bezpečně a zdravě, zařadit se a učinit pokrok, jak na pracovišti tak v každodenním životě.

Mohu převést nebo využít případné kvalifikace nebo dovednosti, včetně profesních kvalifikací, získané v mojí domovské zemi při práci v Británii?

Obecně britský zákon o zdraví a bezpečnosti neuznává zahraniční kvalifikace nebo zkoušky způsobilosti, pokud se nejedná o formální kvalifikaci na národní úrovni. Pokud tomu tak je, pak váš zaměstnavatel možná bude moci nechat její rovnocennost ověřit britským kompetentním úřadem UK National Recognition Information Centre (UK NARIC). Pokud tomu tak není, pravděpodobně budete muset složit zkoušku nebo možná projít přeškolením. Pokud děláte práci, kde potřebujete specifické dovednosti (např. řízení vysokozdvižného vozíku nebo používání řetězové pily). Je to proto, že váš zaměstnavatel má zákonnou povinnost zajistit, že jste způsobilí k práci, kterou děláte.

Ve stavebnictví je karta Construction Skills Certification Scheme (CSCS) uznávána jako důkaz schopností pracovníka. Organizace zodpovědná za dohled nad schopnostmi a školením v odvětví je Construction Skills.

Co musí zaměstnavatel udělat, pokud jsem těhotná?

Pokud jste těhotná, kojíte anebo jste porodila během posledních šesti měsíců, pak byste to měla zaměstnavateli oznámit (písemně). Váš zaměstnavatel již měl zvážit případná rizika pro ženy plodného věku, zvláště pokud jsou těhotné nebo pokud kojí, a zajistit, že tato rizika jsou udržována pod kontrolou. Ale pokud zaměstnavateli oznámíte, že jste těhotná nebo že jste právě měla dítě, pomůže mu to rozhodnout se, zda musí něco určitého provést, aby vás ochránil.

Pokud byla na základě zhodnocení rizika zjištěna rizika vašeho zdraví a bezpečnosti nebo vašeho dítěte, váš zaměstnavatel musí učinit opatření, aby riziko odstranil, snížil nebo jej měl pod kontrolou.

Pokud lze riziko odstranit, váš zaměstnavatel musí:

 • dočasně přizpůsobit vaše pracovní podmínky a / nebo pracovní dobu; anebo pokud to není možné:
 • nabídnout vám vhodnou alternativní práci (za stejnou mzdovou sazbu), pokud je k dispozici; anebo pokud to není možné:
 • pozastavit vaše zaměstnání a poslat vás na placenou dovolenou na tak dlouho, pokud je to nutné, aby chránil vaše zdraví a bezpečnost a zdraví a bezpečnost vašeho dítěte.
 • Tato práva během těhotenství pokrývá Zákon o právech v zaměstnání 1996.

Další podrobné informace najdete v části nové a nastávající matky.

Co když mám obavy ohledně zdraví a bezpečnosti na pracovišti?

Nejprve byste měli:

 • Promluvit si s vaším zaměstnavatelem, manažerem nebo mistrem
 • Promluvit si se zástupcem pro bezpečnost jmenovaným odbory, pokud jej máte

Pokud se tím záležitost nevyřeší a chcete podat stížnost o podmínkách zdraví a bezpečnosti na pracovišti, můžeme vám poskytnout informace a radu a můžeme prošetřit vaše obavy dále.

Pokud pracujete v podniku, kde HSE neprosazuje zákony o zdraví a bezpečnosti, např. prodejna, kancelář nebo většina skladů, poskytneme vám místo toho kontaktní údaje místního úřadu, v jehož oblasti se podnik nachází. Potom budete muset kontaktovat oddělení hygieny životního prostředí místního úřadu, abyste mohli podat stížnost.

Když HSE prošetřuje stížnost, nezveřejňuje totožnost osoby, která si stěžovala. O stížnosti zaměstnavateli neřekneme, pokud nám neřeknete, že je to v pořádku, abychom tak učinili.

Další podrobné informace najdete v části stížnosti na zdraví a bezpečnost na pracovišti.

Podejte vaši stížnost prostřednictví našeho formuláře online - Pokud nemůžete tento formulář online použít, pak můžete vaši stížnost ohlásit telefonicky našemu Týmu pro stížnosti a rady na čísle 0300 0031647 během úředních hodin.

Pamatujte, že podle britského zákona o zaměstnání máte také další základní práva. Týká se např. limitů, jak dlouho musíte pracovat, volna, přestávek k odpočinku a placené roční dovolené.

Viz Užitečné kontakty pro pracovníky a na stránky další pomoc pro pracovníky.

HSE také vydalo kapesní kartu cílenou na pracovníky ze zahraničí:

Práce ve Velké Británii ze zahraničí? - Vaše zdraví a bezpečnost na pracovišti v zemědělství a zpracování potravin (INDG410)

Toto poskytuje základní a podstatné informace o vašich právech a odpovědnostech podle zákonů o zdraví a bezpečnosti - informace se vztahují na všechna odvětví, ne jen na zemědělství a zpracování potravin. Zajistili jsme překlad do několika různých jazyků.

Možná by bylo pro vás užitečné přečíst si jiné publikace HSE, které jsou přeloženy do jiných jazyků než angličtina.

Další zdroje

Co mohu udělat, aby se ujistil/a, že jsou chráněna moje zaměstnanecká práva v práci?

Pomoc a poradenství pro zaměstnance a zaměstnavatele o právech a povinnostech
při práci

Acas

Poradci Acas helpline poskytují bezplatné a důvěrné poradenství zaměstnavatelům i zaměstnancům, kteří hledají informace o zaměstnaneckých právech a pravidlech, nebo kteří se podílejí na pracovním sporu.

Acas má on-line Helpline nástroj, který může odpovědět na vaše dotazy. O tom, jak ACAS může pomoci zjistěte více včetně naší helpline online služby.

Acas může pomoci zodpovědět otázky týkajících se:

 • zaměstnaneckých práv
 • disciplíny a křivdy
 • platu a Národní Minimální Mzdy
 • smluv a podmínek
 • pracovní doby, přestávek a nároku na dovolenou
 • rovnosti na pracovišti
 • práce pro pracovní agenturu nebo vedoucí pracovní čety
 • vedoucí pracovní čety a licencování pracovních zprostředkovatelských agentur.

Acas rovněž nabízí full A-Z listing kompletní výpis pracovního práva a rady pro zaměstnanecké vztahy na svých webových stránkách. Navštivte ACAS pro více informací.

Acas helpline číslo

Telefon: 0300 123 1100
Od pondělí do pátku, od 8 do 20 hodin
Sobota, od 9 do 13 hodin

Stížnosti

Můžete provést stížnost přímo ohledně Vašeho zaměstnavatele make a direct complaint about your employer na příslušný orgán vlády pro vymáhání následujícím způsobem:

 • HM Revenue & Customs (HMRC) - o Národní minimální mzdě
 • Inspektorát Pracovních Norem - o legislativě pracovní agentury (s výjimkou předpisů pracovníka Agentury)
 • Gangmasters Licensing Authority (GLA) pro vedoucí pracovních čet – o agenturou najímaných pracovnících v zemědělství, v zahradnictví, sběru korýšů nebo podobných zpracovávání a balení
 • Health and Safety Executive (HSE) zdraví a bezpečnost - o otázkách pracovní doby, včetně maximální týdenní pracovní doby
 • Defra  - o zemědělských mzdách

Můžete také make a complaint - podat stížnost jménem někoho jiného.

Může mi můj zaměstnavatel účtovat za ubytování?

Ačkoli mnoho pracovníků ze zahraničí si zajišťuje své vlastní ubytování, v některých odvětvích, zvláště v zemědělství a zdravotnictví, je ubytování často zajišťováno poskytovatelem pracovní síly nebo uživatelem.

Další informace a poučení k aplikaci zákona vztahujícího se k rezidenčnímu ubytování lze získat od místních úřadů.

Co když žiji v podnájmu, který není bezpečný, je přelidněný nebo je špatně udržovaný?

Majitel vašeho domu má podle Směrnice o bezpečnosti plynu (instalace a použití) 1998 povinnost zajistit údržbu veškerého potrubí, spotřebičů a kouřovodů, které vlastní a poskytl vám k použití registrovaným technikem Gas Safe Majitel vašeho domu musí také zajistit provedení kontroly bezpečnosti plynu každých 12 měsíců registrovaným technikem Gas Safe. Záznam o kontrole bezpečnosti musí uchovávat po dobu 2 let a vydat kopii každému stávajícímu podnájemníkovi do 28 dnů od provedení kontroly a vydat kopii každému novému podnájemníkovi, než se nastěhuje.

Špatné životní podmínky mají obrovský dopad jak na nájemníky tak na sousedy. Pokud máte obavy ohledně kvality ubytování, které majitel vašeho domu poskytuje, pak kontaktujte místní úřad pro ubytování nebo Citizens Advice Bureau (Občanská poradna). Rady, které můžete získat od charity pro ubytování Shelter mohou být pro vás také užitečné.

 
Updated: 2021-10-04