Këshilla për punëtorët

Çfarë duhet të bëjë punëdhënësi juaj

Të përgjithshme

Informacion dhe trajnim

Pajisjet dhe veshjet

Mirëqenia juaj

Gratë dhe të rinjtë

Çfarë duhet të bëni ju si i punësuar

Çfarë duhet bërë nëse keni shqetësime mbi shëndetin dhe sigurinë tuaj

Sipas ligjit britanik, ju keni të drejta të tjera bazë si për shembull kufizimi se sa gjatë duhet të punoni, koha e pushimit, pushimet e shkurta dhe leja vjetore e paguar.

HSE-ja ka prodhuar një kartë xhepi për punëtorët që vijnë nga jashtë:

Kjo kartë ofron informacion bazë dhe thelbësor mbi të drejtat dhe përgjegjësitë tuaja sipas legjislacionit të MB-së për shëndetin dhe sigurinë - informacioni aplikohet për të gjitha industritë.

Ajo është përkthyer në disa gjuhë të ndryshme.

Disa nga botimet tona janë përkthyer edhe në gjuhë të tjera përveç anglishtes. Ato mund të gjenden në Faqen e gjuhëve.

 
2021-10-11