Tell us whether you accept cookies

We use necessary cookies to make our website work. We also use cookies to collect information about how you use HSE.gov.uk so we can improve our services.

Beta This is a new way of showing guidance - your feedback will help us improve it.

Defaid Cymru 2009 y gymdeithas ddefaid genedlaethol

Cernioge Bach, Pentrefoelas, Betws-y-Coed – 19 Mai 2009

HSE stand

Dyma'r flwyddyn gyntaf i'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) gymryd rhan yn nigwyddiad Defaid Cymru'r Gymdeithas Ddefaid Genedlaethol (NSA) a gynhelir bob dwy flynedd.

Digwyddiad technegol un diwrnod ydyw wedi'i anelu at y diwydiant defaid ac sy'n denu tua 5,500 o ymwelwyr.

Gweithiodd HSE gydag Asiantaeth yr Amgylchedd a Gwobrau Lantra i dynnu sylw at y risgiau o halogi gan gemegion i'r amgylchedd ac unigolion (http://www.hse.gov.uk/agriculture/topics/pesticides.htm).

Quadbike

Mae'r broses o halogi cyrsiau dŵr â chrynodiad trochdrwyth defaid yn broblem fawr i Asiantaeth yr Amgylchedd; gall 5 ml yn unig ladd infertebratau ar hyd darn 6 km o afon. Tynnwyd sylw at y risgiau o drochi defaid, trin cemegion a halogi croen yn stondin yr HSE gan ddefnyddio system blwch golau. Gofynnwyd i ymwelwyr dywallt cemegyn o un cynhwysydd i un arall gan wisgo menig. 

Yna defnyddiwyd y blwch golau i ddangos graddau'r halogiad cemegol ar y menig, nad oedd yn weladwy i'r llygad.  Gwnaeth hyn ennyn llawer o ddiddordeb ymysg y ffermwyr a'u teuluoedd, a dangoswyd iddynt hefyd sut i dynnu'r menig yn gywir gan osgoi halogi'r croen.

Y pwnc arall a drafodwyd yn y stondin oedd trafnidiaeth y gweithle (http://www.hse.gov.uk/agriculture/topics/transport.htm), yr ail achos mwyaf o ddamweiniau angheuol yn y gwaith. Bu 16 o ddamweiniau angheuol a llawer o ddigwyddiadau difrifol yn gysylltiedig â beiciau cwad (ATVs) yn ystod y 10 mlynedd diwethaf. Anafiadau i'r pen yw'r achos mwyaf cyffredin o farwolaeth a dylai pawb sy'n defnyddio beic cwad wisgo helmed addas a chael hyfforddiant digonol.

HSE 2009 stall

Cynhaliwyd cystadleuaeth i ddarganfod diffygion mewn beiciau cwad yn y stondin er mwyn tynnu sylw at y peryglon cysylltiedig. Nid oedd y diffygion yn amlwg, a bu'n rhaid i'r cyfranogwyr wneud eu gorau glas i'w canfod. Cafodd y dull rhyngweithiol hwn ymateb da gan y ffermwyr ifanc a'r ffermwyr hŷn. Cwmpaswyd pynciau megis cynnal a chadw cerbydau, hyfforddi gweithredwyr, cadernid ar lethrau ac ati. Enillydd y gystadleuaeth oedd Mr Edward Breese o Gemaes ger Machynlleth, ac yn yr ail safle roedd Mr Simon Mogford o Resolfen ger Castell-nedd. 

Translate this page

Updated 2019-07-22