Defaid Cymru 2009 y gymdeithas ddefaid genedlaethol

Cernioge Bach, Pentrefoelas, Betws-y-Coed – 19 Mai 2009

Dyma'r flwyddyn gyntaf i'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) gymryd rhan yn nigwyddiad Defaid Cymru'r Gymdeithas Ddefaid Genedlaethol (NSA) a gynhelir bob dwy flynedd.

Digwyddiad technegol un diwrnod ydyw wedi'i anelu at y diwydiant defaid ac sy'n denu tua 5,500 o ymwelwyr.

Gweithiodd HSE gydag Asiantaeth yr Amgylchedd a Gwobrau Lantra i dynnu sylw at y risgiau o halogi gan gemegion i'r amgylchedd ac unigolion (http://www.hse.gov.uk/agriculture/topics/pesticides.htm).

Mae'r broses o halogi cyrsiau dŵr â chrynodiad trochdrwyth defaid yn broblem fawr i Asiantaeth yr Amgylchedd; gall 5 ml yn unig ladd infertebratau ar hyd darn 6 km o afon. Tynnwyd sylw at y risgiau o drochi defaid, trin cemegion a halogi croen yn stondin yr HSE gan ddefnyddio system blwch golau. Gofynnwyd i ymwelwyr dywallt cemegyn o un cynhwysydd i un arall gan wisgo menig. 

Yna defnyddiwyd y blwch golau i ddangos graddau'r halogiad cemegol ar y menig, nad oedd yn weladwy i'r llygad.  Gwnaeth hyn ennyn llawer o ddiddordeb ymysg y ffermwyr a'u teuluoedd, a dangoswyd iddynt hefyd sut i dynnu'r menig yn gywir gan osgoi halogi'r croen.

Y pwnc arall a drafodwyd yn y stondin oedd trafnidiaeth y gweithle (http://www.hse.gov.uk/agriculture/topics/transport.htm), yr ail achos mwyaf o ddamweiniau angheuol yn y gwaith. Bu 16 o ddamweiniau angheuol a llawer o ddigwyddiadau difrifol yn gysylltiedig â beiciau cwad (ATVs) yn ystod y 10 mlynedd diwethaf. Anafiadau i'r pen yw'r achos mwyaf cyffredin o farwolaeth a dylai pawb sy'n defnyddio beic cwad wisgo helmed addas a chael hyfforddiant digonol.

Cynhaliwyd cystadleuaeth i ddarganfod diffygion mewn beiciau cwad yn y stondin er mwyn tynnu sylw at y peryglon cysylltiedig. Nid oedd y diffygion yn amlwg, a bu'n rhaid i'r cyfranogwyr wneud eu gorau glas i'w canfod. Cafodd y dull rhyngweithiol hwn ymateb da gan y ffermwyr ifanc a'r ffermwyr hŷn. Cwmpaswyd pynciau megis cynnal a chadw cerbydau, hyfforddi gweithredwyr, cadernid ar lethrau ac ati. Enillydd y gystadleuaeth oedd Mr Edward Breese o Gemaes ger Machynlleth, ac yn yr ail safle roedd Mr Simon Mogford o Resolfen ger Castell-nedd. 

Translate this page

Updated 2020-09-16