Tell us whether you accept cookies

We use necessary cookies to make our website work. We also use cookies to collect information about how you use HSE.gov.uk so we can improve our services.

Beta This is a new way of showing guidance - your feedback will help us improve it.

Ffliw moch: Cyngor cyffredinol i gyflogwyr ar y sefyllfa bresennol - 18 Mai 2009

Dylai cyflogwyr a chyflogeion ddefnyddio mesurau hylendid personol da drwy'r amser - defnyddiwch hances bapur dafladwy pan fyddwch yn pesychu neu'n tisian a sicrhewch eich bod yn cael gwared ohoni mewn ffordd briodol, a golchwch eich dwylo cyn bwyta, yfed ac ati. Ar yr adeg hon dylech hefyd wneud y canlynol:

I gael rhagor o wybodaeth am ffliw moch ewch i wefan yr Asiantaeth Diogelu Iechyd. (Saesneg)

Defnyddio mygydau

Ychydig o bobl sy'n debygol o fod yn arddangos symptomau mewn mannau cyhoeddus. Felly ni ddylai fod angen i weithwyr wisgo mygydau yn rheolaidd pan fyddant mewn cysylltiad â'r cyhoedd.

Yn achos rhai swyddi a gweithgareddau, mae'n fwy tebygol y daw unigolion i gysylltiad â'r firws (e.e. gweithwyr gofal iechyd), ac mae canllawiau HSE yn nodi bod mygydau llawfeddygol gwrth-hylif yn lleihau cysylltiad â'r geg a'r trwyn ond nad ydynt yn diogelu'r unigolyn rhag erosolau.

I gael rhagor o wybodaeth i'ch helpu i benderfynu pryd y gallai fod angen defnyddio mygydau yn y gweithle, a sut i gael gwared ohonynt yn ddiogel, ewch i wefan yr Adran Iechyd: Pandemic flu guidance for businesses[2].(Saesneg)

Rhagor o wybodaeth


28 Ebrill 2009

Mae achosion o ffliw moch mewn pobl wedi'u cadarnhau ym Mecsico, Canada, Sbaen ac Unol Daleithiau America. Yn ogystal, mae dau achos wedi'u cadarnhau yn yr Alban. Fel mater sy'n ymwneud ag iechyd y cyhoedd, y prif bwynt cyswllt a ffynhonnell gwybodaeth am iechyd yw'r Asiantaeth Diogelu Iechyd. Mae rhagor o wybodaeth a manylion cyswllt ar gael ar wefan yr Asiantaeth Diogelu Iechyd. (Saesneg)

Bu HSE, yn gweithio gydag adrannau ac asiantaethau'r Llywodraeth i baratoi ar gyfer yr amgylchiadau hyn ac mae'n parhau i wneud hynny. Mae HSE yn gyfrifol am faterion sy'n ymwneud â'r gweithle a'r gweithlu ac felly mae'n barod i gynnig gwybodaeth a chyngor yn ôl yr angen.

Updated 2019-11-21