Canllawiau Cymru Gyfan ar gyfer Ymweliadau Addysgol

Wedi'u hysgrifennu gan Banel Cynghorwyr Addysg Awyr Agored Cymru a'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) ynghyd â mewnbwn gan bob sector sy'n ymwneud ag ymweliadau oddi ar y safle i bobl ifanc, mae Canllawiau Cymru Gyfan ar gyfer Ymweliadau Addysgol wedi cael eu croesawu ledled Cymru gan athrawon, arweinwyr pobl ifanc a'u cyflogwyr.Mae'r Canllawiau yn ceisio lleihau biwrocratiaeth o ran cynllunio, trefnu a chymeradwyo ymweliadau gydag un fframwaith cenedlaethol i athrawon a'r rhai hynny sy'n ymwneud â'r gwaith o reoli ymweliadau.

"Mae teithiau ysgol yn rhan hanfodol o addysg pob plentyn a thrwy beidio â dod o hyd i ffordd o wneud iddynt ddigwydd rydym yn methu yn ein dyletswydd i'w paratoi ar gyfer bywyd" dywedodd Cadeirydd HSE, Judith Hackitt.

Ni fwriedir i'r canllawiau gael eu defnyddio fel copi caled, ond yn hytrach fel adnodd "byw" ar-lein a gaiff ei ddiweddaru'n rheolaidd yn ôl yr angen. Mae'r canllawiau ar gael i bawb ar-lein ar wefan Llywodraeth Cynulliad Cymru

Translate this page

Updated 2020-09-16