Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ac awdurdodau lleol yn gweithio gyda'i gilydd

E055:08 5 Tachwedd 2008

Mae angen i'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) ac awdurdodau lleol (ALl) barhau i weithio gyda'i gilydd er mwyn cyflwyno strategaeth newydd ar gyfer Prydain ddiogelach ac iachach - dyna'r neges a glywyd heddiw yng nghynhadledd partneriaeth HSE/ALl eleni.

Denodd y gynhadledd ym Manceinion dros 250 o gynrychiolwyr awdurdodau lleol. Yn y prif gyfarchiad, dywedodd y Gweinidog dros Iechyd a Diogelwch, Arglwydd McKenzie o Luton: "Er mwyn gwneud gweithleoedd Prydain yn y 21ain ganrif yn iachach ac yn ddiogelach mae'n rhaid i ni gydweithio. Disgwyliwn i HSE ac awdurdodau lleol weithio gyda chyflogwyr i'w helpu i wella'r gwaith o reoli risg fel y gall gweithwyr weld budd gweithleoedd diogelach."

Datgelodd Cadeirydd HSE, Judith Hackitt, a oedd yn siarad yn y digwyddiad, bod Bwrdd HSE ar fin lansio strategaeth newydd ar gyfer iechyd a diogelwch yn y gweithle ym Mhrydain Fawr ar ddechrau mis Rhagfyr. Bydd HSE yn cychwyn proses ymgynghori ym mis Rhagfyr a fydd yn galluogi rhanddeiliaid i wneud sylwadau ar y strategaeth.

Dywedodd Ms Hackitt: "Diben mwyaf y strategaeth yw atal marwolaethau, anafiadau a salwch i'r rheini sy'n gweithio a'r rheini y mae gweithgarwch gwaith yn effeithio arnynt.

"Bwriad y strategaeth yw sicrhau'r perfformiad gorau o'r system iechyd a diogelwch yn gyffredinol. Bydd yn egluro rolau'r rhai a gaiff eu rheoleiddio, y rheolydd, y gweithlu a phob un arall sy'n rhan o'r system.

"Gyda'i gilydd, bydd HSE ac awdurdodau lleol yn canolbwyntio ar weithgareddau allweddol er mwyn sicrhau bod deiliaid dyletswydd yn rheoli eu gweithleoedd er mwyn sicrhau iechyd a diogelwch y gweithlu a'r cyhoedd pan fydd gwaith yn effeithio arnynt. Bydd y gweithgareddau hynny'n cynnwys rhoi arweiniad ar yr hyn sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith, cymryd camau gorfodi priodol a rhybuddio deiliaid dyletswydd am risgiau newydd a rhai sy'n ymddangos."

Gan wneud sylwadau ar yr heriau sy'n wynebu gweithwyr iechyd a diogelwch proffesiynol, yn y 21ain ganrif, pwysleisiodd Cadeirydd  HSE ei bod yn credu bod gan Brydain Fawr system iechyd a diogelwch o'r radd flaenaf ond nad oes lle i laesu dwylo. Yn ôl Ms Hackitt, mae gweithio mewn partneriaeth yn elfen allweddol o ran sicrhau bod Prydain Fawr yn parhau fel un o'r lleoedd diogelaf yn y byd i weithio ynddo.

Dywedodd y Cynghorydd Geoffrey Theobald, cadeirydd LG Regulation (formerly LACORS): "Mae cynghorau'n aml yn dwyn baich y mythau a'r camsyniadau am iechyd a diogelwch sydd gan rai pobl. Mae gweithio mewn partneriaeth gyda HSE wedi galluogi cynghorau i ganolbwyntio ar newid safbwyntiau pobl a gwneud iddynt weld y manteision enfawr y gall cynghorau eu cyflwyno ar gyfer diogelwch y cyhoedd a'r gweithle.

"Mae'n hanfodol ar yr adeg hon bod y bartneriaeth rhwng HSE a'r cynghorau, a fu'n gynhyrchiol iawn dros y blynyddoedd, yn parhau i ffynnu. Yn yr adegau anodd hyn ar gyfer busnesau mae'n bwysicach nag erioed bod gan gynghorau' yr adnoddau sydd ar gael i helpu i sicrhau y gall cyflogwyr gael budd o weithlu heini, iach ac yn bwysicach na dim, un diogel. Ni ddylem anghofio bod busnes diogelach yn un mwy cynhyrchiol."

Nodiadau i olygyddion

  1. Caiff y strategaeth newydd ei lansio ar gyfer ymgynghoriad ar 3 Rhagfyr 2008.
  2. Gwaith HSE yw diogelu pobl rhag risgiau i iechyd neu ddiogelwch sy'n codi mewn gweithgareddau gwaith. Rheolir hyn gan Fwrdd HSE a'r Uwch Dîm Rheoli. Mae'r Bwrdd yn cynnwys naw aelod a benodir yn dilyn ymgynghoriad gyda grwpiau cynrychioladol gan gynnwys cyflogwyr, cyflogeion, awdurdodau lleol ac eraill. Mae gan yr Uwch Dîm Rheoli ddeuddeg o aelodau sy'n dal safleoedd allweddol yn HSE gan gynnwys Cyfarwyddwyr Gweithredol a Pholisi, Prif Weithredwyr ac Ymgynghorydd Cyfreithiol yr Awdurdod. Mae HSE yn atebol i'r Senedd drwy ei Weinidog, Arglwydd McKenzie, yn yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Ymholiadau'r wasg

Dylai gohebwyr Rhanbarthol ffoniwch y swyddfa briodol wasg ranbarthol COI

Gellir gweld gwybodaeth a datganiadau'r wasg HSE ar y Rhyngrwyd http://www.hse.gov.uk

Updated 2020-09-16