Datganiad i'r Wasg

Tynnu sylw at beryglon gwaith adeiladu ar ôl i gwmni Taylor Woodrow gael ei erlyn

Cyf: 719/W/08 - 18fed Rhagfyr 2008

Mae adeiladu yn un o'r galwedigaethau mwyaf peryglus. Cafwyd 72 o farwolaethau yn y DU yn 2007/08, ac mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn atgoffa cwmnïau adeiladu bod angen iddynt wneud popeth y gallant i leihau'r risg i'w cyflogeion a'u contractwyr yn dilyn damwain angheuol a ddigwyddodd wrth godi adeilad Senedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yng Nghaerdydd.

Plediodd Taylor Woodrow Construction Ltd, y cwmni a oedd yn rheoli prosiect adeiladu'r Senedd, yn euog yn ystod gwrandawiad yn Llys y Goron Caerdydd i gyhuddiad o dan Adran 3 (1) o Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith ac ati 1974. Cafodd y cwmni ddirwy o £200,000 a gorchmynnwyd iddo dalu costau o £71,400.

Bu farw John Walsh, 53 oed o Fryste, ar ôl i wal ddymchwel ym mis Mawrth 2004, gan ei daflu oddi ar ei ysgol. Roedd yn cael ei gyflogi fel goruchwylydd gyda'r isgontractwr Ferson Construction Services Ltd i adeiladu wal gynhaliol o flocwaith yn y Senedd, a gynhwysai geudod rhwng y wal a ffrâm goncrid y prif strwythur ar gyfer gwaith inswleiddio a chwrs gwrth-leithder. Roedd Mr Walsh yn llenwi'r ceudod â sment pan ymchwyddodd y wal allan oherwydd y pwysau gan ei saethu tuag yn ôl.

Dywedodd arolygydd HSE, Alun Williams, fod cyfuniad o weithio ar uchder a methiant y cwmni i reoli'n gywir y risg a oedd yn gysylltiedig â methiant y wal o dan bwysau'r sment  wedi arwain at farwolaeth Mr Walsh, a hynny er gwaetha'r ffaith bod y risgiau wedi'u cydnabod cyn y ddamwain.

"Mae gweithdrefnau cydnabyddedig yn y diwydiant adeiladu ar gyfer gwneud gwaith ôl-lenwi ac inswleiddio ceudod a fyddai wedi atal y wal rhag ymchwyddo tuag allan.

"Ac roedd y defnydd o ysgolion i fod i gael ei reoli'n llym ar y safle ac eto roedd un yn cael ei defnyddio er gwaethaf datganiad dull i'r gwrthwyneb."

"Methodd y cwmni â sicrhau i'r datganiad dull gael ei ddilyn ac wrth wneud hynny methodd â rheoli gweithgareddau pobl eraill."

Adeiladu yw sector cyflogi mwyaf y wlad, ond mae hefyd yn un o'r sectorau mwyaf peryglus a chafwyd 72 o farwolaethau ym Mhrydain Fawr yn 2007/008, gyda phump ohonynt yng Nghymru. Yng Nghymru cafwyd hefyd gyfanswm o 705 o anafiadau i gyflogeion a oedd wedi'u dosbarthu'n anafiadau difrifol neu'n anafiadau lle roedd angen i'r unigolion dan sylw gymryd mwy na thri diwrnod i ffwrdd o'r gwaith. Nod y digwyddiadau hyn yw helpu i leihau nifer y damweiniau angheuol a difrifol yn y sector adeiladu. 

Nodiadau i Olygyddion:

  1. Mae Adran 3(1) o Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith ac ati 1974 yn nodi: "It shall be the duty of every employer to conduct his undertaking in such a way as to ensure, so far as is reasonably practicable, that persons not in his employment who may be affected thereby are not thereby exposed to risks to their health or safety.
  2. Gellir gweld gwybodaeth a datganiadau'r wasg HSE ar y Rhyngrwyd http://www.hse.gov.uk

Cyhoeddwyd ar ran yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch gan Adran Newyddion a Chysylltiadau Cyhoeddus Cymru Swyddfa Hysbysrwydd Ganolog. Adran Ymholiadau'r Cyfryngau: 0844 800 6823.

Updated 2020-09-16