Datganiad i'r Wasg

Dyn o abertawe yn talu dirwy o £10,000 ar ôl i weithiwr gael ei anafu wrth syrthio

Cyf: 044/W/09 27 Ionawr 2009

Mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) yn rhybuddio'r diwydiant adeiladu am beryglon gweithio ar uchder.

Daw'r rhybudd ar ôl i ddyn o Abertawe gael ei erlyn ar ôl i weithiwr gael anafiadau difrifol wrth syrthio yn y gwaith.

Rhoddwyd dirwy o £10,000 ar Arthur David Fletcher ac fe'i gorchmynnwyd i dalu costau o £6257.40 ar ôl iddo bledio'n euog i gyhuddiad o dan Adran 3(2) o'r Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith ac ati 1974 pan ymddangosodd yn Llys Ynadon Abertawe ddydd Llun (26 Ionawr).

Fletcher, o Dunvant Road, Abertawe, oedd prif gontractwr a rheolwr y safle ar gyfer archfarchnad newydd a llety yn Ffordd yr Orsaf, Penclawdd.

Cyflogodd Dorian Skippon i wneud gwaith adeiladu, ac ar 30 Mehefin 2006, roedd Mr Skippon yn gweithio gyda thri arall yn adeiladu llawr dros dro pan syrthiodd distyn.

Syrthiodd ddau fetr a hanner i'r llawr oddi tano, gan achosi anafiadau difrifol i'w goes.

Dywedodd arolygydd HSE Anne-Marie Orrells: "Syrthio o uchder yw achos mwyaf cyffredin marwolaethau yn y diwydiant adeiladu, ac mae Mr Skippon yn dal i ddioddef effeithiau ei anafiadau fwy na dwy flynedd yn ddiweddarach.

"Roedd nifer o fethiannau difrifol a arweiniodd at y digwyddiad hwn. Nid oedd risgiau gweithio ar uchder wedi eu nodi nac wedi derbyn sylw digonol, ac ni ddarparwyd offer diogelwch rhag syrthio i'r gweithwyr.

"Er gwaethaf y digwyddiad hwn, mewn arolwg dirybudd fis yn ddiweddarach gan HSE nodwyd bod methiant o hyd i reoli risgiau gweithio ar uchder, gan gynnwys diffyg rheiliau amddiffyn ar sgaffaldiau, mynediad gwael o'r adeilad i'r sgaffaldau allanol ac agoriadau diamddiffyn a oedd yn ddigon mawr i weithwyr syrthio drwyddynt."

Bydd ymgyrch 2009 Shattered Lives yn cael ei lansio cyn bo hir, a bydd yn targedu'r rhai hynny sy'n wynebu'r risg fwyaf o lithro, o faglu neu o syrthio, a'r rhai hynny sydd yn y sefyllfa orau i atal hyn, megis cyflogwyr. Ar wefan HSE mae cyngor ac arweiniad ar y ffordd orau o asesu a rheoli risgiau o weithio ar uchder.

Nodiadau i Olygyddion

Cyhoeddwyd ar ran yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch gan Adran Newyddion a Chysylltiadau Cyhoeddus Cymru Swyddfa Hysbysrwydd Ganolog. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â 0844 800 6823 neu drwy e-bost [email protected]

Updated 2020-09-16