This website uses non-intrusive cookies to improve your user experience. You can visit our cookie privacy page for more information.

Welsh

Guidance

Welsh title English title
Gwybodaeth ar gyfer teuluoedd wedi profedigaeth gan HSE: Cymru a Lloegr Information for bereaved families from HSE: England and Wales
Eich iechyd, eich diogelwch Your health, your safety
Asesu risg Risk assessment
Ergonomeg a ffactorau dynol yn y gwaith: Canllaw cryno Ergonomics and human factors at work: A brief guide
Gweithio gyda chyfarpar sgrin arddangos (DSE): Canllaw cryno Working with display screen equipment (DSE): A brief guide
Mannau cyfyng: Canllaw cryno i weithio yn ddiogel Confined Spaces: A brief guide to working safely
Cymorth cyntaf yn y gwaith First aid at work
Pobl ifanc a phrofiad gwaith: Canllaw cryno ar iechyd a diogelwch i gyflogwyr Young people and work experience: A brief guide to health and safety for employers
Mamau newydd a mamau beichiog sy’n gweithio: Canllaw cryno i’ch iechyd a diogelwch New and expectant mothers who work: A brief guide to your health and safety
Hyfforddiant iechyd a diogelwch Canllaw cryno Health and safety training: A brief guide
Darparu a defnyddio cyfarpar gwaith: Canllaw cryno Providing and using work equipment safely: A brief guide
Defnyddio contractwyr: Canllaw cryno Using contractors: A brief guide
Codi a chario yn y gwaith: Canllaw cryno

Manual handling at work: A brief guide

Ymgynghori â chyflogeion ar iechyd a diogelwch Consulting employees on health and safety
Arwain iechyd a diogelwch yn y gweithle Leading health and safety at work
Cyfarpar Diogelu Personol (PPE): yn y gwaith Personal protective equipment (PPE) at work: A brief guide
Gweithio gyda VDUs Working with VDUs
Gweithio’n ddiogel gyda bêls ym myd amaeth Safe working with bales in agriculture
Pum cam I asesu risgiau Five steps to risk assessment
Lleihau risgiau iechyd o ddefnyddio offer lliw haul uwchfioled (UV) Reducing health risks from the use of ultraviolet (UV) tanning equipment
offer lliw haul UV UV tanning equipment
Cymorth cyntaf yn y gwaith: Ateb eich cwestiynau First aid at work: Your questions answered
Rheoli Asbestos mewn adeiladau A short guide to managing asbestos in premises
Diogelwch trydanol a chi: Cyfarwyddyd cryno Electrical safety and you: A brief guide
Cynnal offer trydanol symudol mewn amgylcheddau risg isel Maintaining portable electric equipment in low-risk environments
Offer nwy Gwiriwch hwy Cadwch hwy’n ddiogel Gas appliances - get them checked, keep them safe
Gweithio’n ddiogel gyda pheiriannau amaethyddol Working safely with agricultural machinery
Iechyd, diogelwch a lles yn y gweithle: Canllaw byr i reolwyr Workplace health, safety and welfare: A short guide for managers
Landlordiaid: Canllaw i ddyletswyddau landlordiaid Rheoliadau Diogelwch Landlords: a guide to landlords duties
Lles yn y gwaith: Canllawiau i gyflogwyr ar ddarpariaethau lles Welfare at work: Guidance for employers on welfare provisions
Cyngor sylfaenol ar gymorth cyntaf yn y gwaith Basic advice on first aid at work
Yn absennol o’r gwaith oherwydd salwch ac yn poeni am eich swydd? Off work sick and worried about your job?
Rheoli absenoldeb oherwydd salwch ac achosion o ddychwelyd i’r gwaith mewn busnesau bach Managing sickness absence and return to work in small businesses
Osgoi syrthio o gerbydau Preventing falls from vehicles
Gweithio gyda’n gilydd i Ieihau straen yn y gwaith Working together to reduce stress at work: A guide for employees
Sut i fynd i'r afael â straen sy'n gysylltiedig â gwaith How to tackle work-related stress
Clefyd y llengfilwyr - Canllaw cryno i ddeiliaid dyletswydd Legionnaires' disease: A brief guide for dutyholders
Atal damweiniau i blant ar ffermydd Preventing accidents to children on farms
Ffermio Diogel: Eich canllaw hanfodol i iechyd a diogelwch mewn amaethyddiaeth Farmwise: Your essential guide to health and safety in agriculture
Rhestr wirio iechyd a diogelwch yn y dosbarth Classroom checklist

Enforcement and regulation

Welsh title English title
Cyfraith Iechyd a Diogelwch Health and safety law
Datganiad polisi gorfodi Enforcement Policy Statement
Rheoleiddio iechyd a diogelwch: canllaw byr Health and safety regulation: A short guide
Canllaw ar weithrediad y Ffi Ymyrraeth (FFI) Guidance on the application of Fee for Intervention (FFI)
Marwolaethau cysylltiedig â gwaith: Protocol ar gyfer cydgysylltu (Lloegr a Chymru) Work-related deaths: A protocol for liaison (England and Wales)
Marwolaethau cysylltiedig â gwaith:Cyfarwyddyd ar amseru camau cyfreithiol mewn achos o farwolaethsy’n gysylltiedig â’r gwaith (Lloegr a Chymru) Work-related deaths: Guidance on the timing of the criminal proceedings in a work-related death case
Updated 2015-05-11