This website uses non-intrusive cookies to improve your user experience. You can visit our cookie privacy page for more information.

Welsh Language Scheme: 2006 / Cynllun Iaith Gymraeg: 2006

This consultation runs from 3rd July 2006 until 14th August 2006.
Daw'r ymgynghoriad i ben: 14 Awst 2006.

You are invited to comment on this Welsh Language Scheme for the Health & Safety Executive (HSE). This has been prepared with the Welsh Language Board to the principle established by the Welsh Language Act that English and Welsh should be treated on the basis of equality.

The Scheme sets out HSE's commitment to delivering a Welsh language service that considers the demands from, and is relevant to, Welsh speakers.

Summary

HSE has been working with the Welsh Language Board to revise its Welsh Language Scheme. This is the result.

It sets out how HSE aims to provide a Welsh Language Service in its business in Wales.

This Scheme covers all aspects of work including:

  • correspondence
  • telephonic communication
  • meetings with the public
  • campaigns
  • publications including forms

Fe'ch gwahoddir i roi eich barn ar y Cynllun Iaith Gymraeg hwn ar gyfer yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE). Mae'r cynllun wedi'i baratoi gyda Bwrdd yr Iaith Gymraeg i'r egwyddor a sefydlwyd gan Deddf yr Iaith Gymraeg y dylid trin y Saesneg a'r Gymraeg ar y sail eu bod yn gyfartal.

Mae'r Cynllun yn nodi ymroddiad HSE i ddarparu gwasanaeth Cymraeg sy'n ystyried gofynion siaradwyr Cymraeg, ac sy'n berthnasol iddynt.

Daw'r ymgynghoriad i ben: (rhowch y dyddiad chwe wythnos)

Crynodeb

Mae HSE wedi bod yn gweithio gyda Bwrdd yr Iaith Gymraeg i adolygu ei Gynllun Iaith Gymraeg. Dyma'r canlyniad.

Mae'n nodi sut mae'r HSE yn bwriadu darparu Gwasanaeth Cymraeg yn ei fusnesau yng Nghymru.

Mae'r Cynllun yn cwmpasu pob agwedd ar waith yn cynnwys:

  • gohebiaeth
  • cyfathrebu dros y ffôn
  • cyfarfodydd gyda'r cyhoedd
  • ymgyrchoedd
  • cyhoeddiadau yn cynnwys ffurflenni

Updated 2011-10-18